załącznik nr 1-4

   

 

 znak_kapital_ludzki1.jpg             news.jpg               UE_EFS_L_kolor.JPG

Projekt „NASZE PRZEDSZKOLE” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.      

Załącznik nr 1

……………….....………..........

          Pełna nazwa i adres wykonawcy

                                                                                                             O Ś W I A D C Z E N I E

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Prowadzenie zajęć przedszkolnych (pełnienie funkcji pedagoga )w Przedszkolu Bajeczka przy
 ul. Szkolnej 3 w Rokietnicy”.

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące :

1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

…………………, dnia…………..                                                          ……………………………………..                                                          

                                                                                                                                                             (podpis wykonawcy lub upoważnionego

                                                                                                                                                                      przedstawiciela wykonawcy)

 

 

 

 

Projekt „NASZE PRZEDSZKOLE” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.      

                                                                                                                                                                    Załącznik nr 2

……………................…………

    Pełna nazwa i adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Prowadzenie zajęć przedszkolnych (pełnienie funkcji pedagoga )w Przedszkolu Bajeczka przy
 ul. Szkolnej 3 w Rokietnicy”.

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

 

 

 

…………………,dnia………….. …                                                        .……….…………......…………….

(podpis wykonawcy  lub upoważnionego przedstawiciela                     wykonawcy)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Nasze Przedszkole” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.      

Załącznik nr 2 b

 (dotyczy osób fizycznych)

………................………………

Pełna nazwa i adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Prowadzenie zajęć przedszkolnych (pełnienie funkcji pedagoga )w Przedszkolu Bajeczka przy
 ul. Szkolnej 3 w Rokietnicy”.

 

oświadczam, że:

1) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji*,

2) nie ogłoszono mojej upadłości*.

 

 

 

…………………,dnia………….. ………                                                                 ….......…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)*

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

Projekt „NASZE PRZEDSZKOLE” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.      

                                                                                                                                               Załącznik nr 4– wzór

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy…………………………

…………………………………………………………………………………………………

Telefon/fax Wykonawcy………………………………………………………………….

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Przedszkole” Bajeczka”
ul. Szkolna 3
62-090 Rokietnica

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Prowadzenie zajęć przedszkolnych (pełnienie funkcji pedagoga )w Przedszkolu Bajeczka przy
 ul. Szkolnej 3 w Rokietnicy”
składam niniejszą ofertę:

 ZADANIE Nr 1: prowadzenie zajęć przedszkolnych w Przedszkolu Bajeczka w Rokietnicy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2012r

Liczba godzin: 170 x …………. PLN (cena za 1 godzinę brutto/ razem……………PLN.

ZADANIE Nr 2: prowadzenie zajęć przedszkolnych w Przedszkolu Bajeczka w Rokietnicy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2012r

Liczba godzin: 170 x …………. PLN (cena za 1 godzinę brutto/ razem……………PLN.

ZADANIE Nr 3: prowadzenie zajęć przedszkolnych w Przedszkolu Bajeczka w Rokietnicy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2012r

Liczba godzin: 170 x …………. PLN (cena za 1 godzinę brutto/ razem……………PLN.

ZADANIE Nr 4: prowadzenie zajęć przedszkolnych w Przedszkolu Bajeczka w Rokietnicy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2012r

Liczba godzin: 170 x …………. PLN (cena za 1 godzinę brutto/ razem……………PLN.

ZADANIE Nr 5 : prowadzenie zajęć przedszkolnych w Przedszkolu Bajeczka w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2012r

Liczba godzin: 170 x…………. PLN (cena za 1 godzinę brutto/ razem……………PLN.

ZADANIE Nr 6 : prowadzenie zajęć przedszkolnych w Przedszkolu Bajeczka w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2012r
Liczba godzin: 170 x…………. PLN (cena za 1 godzinę brutto/ razem……………PLN.

ZADANIE Nr 7 : prowadzenie zajęć przedszkolnych w Przedszkolu Bajeczka w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2012r
Liczba godzin: 170 x…………. PLN (cena za 1 godzinę brutto/ razem……………PLN.

ZADANIE Nr 8 : prowadzenie zajęć przedszkolnych w Przedszkolu Bajeczka w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2012r
Liczba godzin: 170 x…………. PLN (cena za 1 godzinę brutto/ razem……………PLN.

ZADANIE Nr 9 : prowadzenie zajęć przedszkolnych w Przedszkolu Bajeczka w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2012r
Liczba godzin: 170 x…………. PLN (cena za 1 godzinę brutto/ razem……………PLN.

ZADANIE Nr 10 : prowadzenie zajęć przedszkolnych w Przedszkolu Bajeczka w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2012r
Liczba godzin: 170 x…………. PLN (cena za 1 godzinę brutto/ razem……………PLN.
Oświadczam, że
- zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
- W cenie ofert zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,

 Podwykonawcom zamierzamy powierzyć dostawę  następujących części zamówienia:

 

a)wykonanie ......................................................................................................

b)wykonanie ......................................................................................................

    (opuszczenie tej pozycji, niewypełnienie jej, przekreślenie, postawienie kreski itp. oznaczać będzie,
że wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców)

 

 

Należy wypełnić część formularza, na którą jest składana oferta przetargowa.

 

.............................. dnia .................                                 

                                                                                                  .........................................................

                                                                                                                                                          (podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)