załącznik nr 5-6

   

   znak_kapital_ludzki1.jpg             news.jpg                 UE_EFS_L_kolor.JPG

 

 

Projekt „NASZE PRZEDSZKOLE” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.       
                                                                                                                                               Załącznik nr 5
 UMOWA   ZLECENIA  NUMER ….DO  PROJEKTU  POKL.
zawarta w dniu  ………  w Rokietnicy pomiędzy Przedszkolem Bajeczka w Rokietnicy zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez …………..  , a ………………, zamieszkała …………………….., imiona rodziców:……........., data i miejsce urodzenia: …………………………. legitymującym się dowodem osobistym seria…….  numer ………….., nr PESEL ………………, nr NIP: ……………..  Urząd Skarbowy………………., zwany dalej Zleceniobiorcą, zawarto umowę treści następującej
§ 1
Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu „Nasze Przedszkole” na stanowisku: nauczyciel                                                          
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania następujących zadań zgodnych z załącznikiem numer 1 stanowiącym załącznik do umowy zlecenia. Zleceniobiorca  z zadań wykonywanych w ramach projektu będzie rozliczał się wyłącznie przed osobą odpowiedzialną za realizację projektu tj. Koordynatorem Projektu.

§ 2
Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie od ………….. do ………………..  z możliwością skrócenia czasu z powodu zmian w harmonogramie realizacji projektu numer …………………………….
§ 3
Zleceniobiorcy za wykonanie czynności przewidzianych w § 1 umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……… zł brutto, słownie (……………..złotych ) za jedną godzinę zegarową   (wraz z narzutami pracodawcy)rozliczane na podstawie wystawionego, sprawdzonego i zatwierdzonego pod względem  formalnym rachunku. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni po przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę i potwierdzeniu zgodności i poprawności wykonania zlecenia. W przypadku braku środków pieniężnych na koncie projektowym spowodowanym nie otrzymaniem transzy dotacji od Instytucji Pośredniczącej POKL wypłata wynagrodzenia będzie opóźniona lub wstrzymana.
Zleceniodawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP  777 14 07 364
Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania płatności na konto Zleceniobiorcy numer …………………………………. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wypłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym, uzależniając termin wypłaty od terminu otrzymania środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który jest Instytucją Pośredniczącą, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę
§ 4
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy. W przypadku nie wykonania zlecenia w ustalonym terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.
§ 5
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu zlecenia.
§ 6
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
§ 7
Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 9
Umowę została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zleceniobiorcy i 2 dla Zleceniodawcy.


.................................                                                                                       ……………………………..                                                                           
ZLECENIOBIORCA                                              ZLECENIODAWCA
Zakres obowiązków nauczyciela w przedszkolu:
Nauczyciel przedszkola w ramach projektu „Nasze przedszkole” opiekuje się, wychowuje i naucza dzieci w wieku od 3 do 6* lat poprzez następujące czynności i zadania :
W ramach opieki ma za zadanie pomóc rodzinie we wszechstronnym wychowaniu oraz nauczaniu, a także przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole. Opierając się na programie pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi, nauczyciel przedszkola kieruje działalnością dziecka w zakresie wychowania zdrowotnego (np. ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe), wychowania umysłowego (np. nauka wierszyków i piosenek), wychowania technicznego (np. zabawy plasteliną, konstrukcje z klocków), wychowania estetycznego (np. rysowanie, malowanie), wychowanie moralno-społeczne (np. wyrabianie samodzielności w codziennych czynnościach, nauka zabawy z innymi dziećmi). Praca nauczyciela przedszkola ma jak najlepiej przygotować dziecko do dalszego rozwoju w szkole. W przedszkolu rozwija się tzw. dojrzałość szkolna, która dotyczy sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Nauczyciel w tym wczesnym okresie czuwa nad prawidłowością rozwoju każdego dziecka. Obserwując dzieci odnotowuje ich postępy, o których informuje rodziców. Jego zadaniem jest również wyłapać wszelkie nieprawidłowości i powiadomić o nich rodziców.
Nauczyciel przedszkola nadzoruje wszystkie czynności dzieci, aby zapewnić im bezpieczeństwo i
pomóc w rozwiązywaniu problemów.
Jego zakres obowiązków obejmuje:
Opracowanie planu zajęć z uwzględnieniem zakresu treści, metod pracy oraz środków dydaktycznych, w tym wynikających z projektu. Sporządzenie harmonogramu zajęć. Rzetelne przygotowanie i prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem. Terminowość prowadzenia dokumentacji zgodnie z zaleceniami koordynatora projektu i dyrektora szkoły. Dobór atrakcyjnych tematów i literatury dla przedszkolaków, wykazywanie się inwencją twórczą. Systematyczne prowadzenie listy obecności i dzienników zajęć. Sprawdzanie, aby każdy rodzic/opiekun prawny uczestników projektu zgodnie z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków składał podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie, która jest warunkiem uznania kwalifikowalności wydatków poniesionych w związku z udziałem danej osoby w projekcie.  Egzekwowanie od rodziców/opiekunów prawnych uczestników projektu skrupulatnego wypełniania dokumentów dotyczących projektu tak, aby wszystkie dokumenty projektowe posiadały datę przyjęcia, podpisy oraz dane rodziców / opiekunów prawnych oraz aby były wypełnione w sposób czytelny. Realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć. Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczestników projektu, ich zdolności i zainteresowań, niestereotypowe prowadzenie zajęć uczące szacunku wobec obu płci. Przestrzeganie zasad regulaminu projektu. Pozostałe zadania wynikające z Projektu i Umowy o dofinansowanie. Przestrzeganie zasad wynikających z Planu Komunikacji POKL 2007-2013.
Projekt „Nasze  Przedszkole” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.       
Załącznik Nr 6 do SIWZ
…………………………….
……………………………..
(dane Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB , KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W  WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego pn.  „Prowadzenie zajęć przedszkolnych (pełnienie funkcji pedagoga )w Przedszkolu Bajeczka przy
 ul. Szkolnej 3 w Rokietnicy” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
 L.p    Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu    Doświadczenie    Kwalifikacje/
Wykształcenie *    Zakres wykonywanych czynności    Podstawa dysponowania
                
   
   
           
   
   
               
                   
                   
                   
W przypadku potrzeby tabelę rozszerzyć o kolejne wiersze
.............................., dn. .........................
                                                   miejscowość data                               …………………………………………….                                                                                             
                                                                                                                                                    podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Projekt „Nasze Przedszkole” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.      
Załącznik nr 7 do SIWZ
……………………………
……………………………
(Dane Wykonawcy)
Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem publicznym na prowadzenie zajęć przedszkolnych w Przedszkolu „Bajeczka” w Rokietnicy w ramach projektu pt. „Nasze Przedszkole” współfinansowanego
 ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.      
 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).
…………………,dnia…………………………..


                           …………….……………………….…………………….
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)