koncepcja pracy przedszkola

   

 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się  w przedszkolu –
 o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
 patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”
Robert Fulghum
 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 
„Bajeczka” w Rokietnicy

/program rozwoju przedszkola/ 


przyjęta do realizacji w dniu 07-12-2012r
mocą uchwały Rady Pedagogiczne nr  4/2012/2013

I.    PODSTAWA PRAWNA - Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U, Nr 168, poz. 1324)

II.    ŹRÓDŁO OPRACOWANIA KONCEPCJI - Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz diagnoza pracy przedszkola /nasze słabe i mocne strony/.

III.    NAZWA – Przedszkole „Bajeczka”

IV.    LOGO 

logo.jpg

V.    WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 •  Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
 • i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
 • i skuteczną komunikację interpersonalną.
 •  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 •  Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
 • i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.


VI.    MISJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole:

 •  zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 •  tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką, dba o dobry wizerunek placówki w środowisku,
 • wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.


VII.    Priorytetami w realizacji koncepcji są :
    Każde dziecko wymaga  indywidualnej uwagi.
    Obowiązkiem nauczyciela jest zauważanie i rozwijanie  zdolności i talentów u każdego dziecka.
    Rodzice stają się partnerami przedszkola w rozwijania zdolności i umiejętności ich dzieci.
    Aktywna  współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci.


VIII.    CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE
1. Działania nastawione na rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności.
a) Przedszkole musi być miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.
b) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
c) Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinację i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.
d) Dzieci są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą.
e) Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki. 
f) Dzieci uczestniczą  w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, którą wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.
g) W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.
2. Procesy zachodzące w przedszkolu.
a) Nasze przedszkole pracuje zgodnie z  przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównymi jej założeniem  jest: pomagam dziecku w rozwoju uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
b) Otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, szeroki kontakt ze sztuką, propagowanie własnej twórczości. Rozwijanie w dzieciach poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich  w działaniach, zachęta do samodzielnego pokonywania trudności. Uczenie dzieci tolerancji i nabywania właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych.
c) W celu zapewnienia każdemu dziecku optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych i rozwijania talentów, nauczyciele prowadzą indywidualny monitoring rozwoju każdego dziecka. Jest on wykorzystywany do organizowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji.
d) W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone i modyfikowane są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
e) Opracowuje się i wdraża programy indywidualne dla dzieci uzdolnionych oraz dla dzieci wymagających wsparcia.
f) Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami i umożliwianie im kontaktów ze specjalistami /logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej/ oraz pracownikami poradni psychologiczno - pedagogicznej.

3. Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami
A. Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w  środowisku
a) Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej  rzeczywistości , dotyczy to organizacji wyjazdów, wycieczek, wyjść do miejsc użyteczności publicznej, zakładów pracy, obiektów kulturalnych.
 b) Organizowane są imprezy środowiskowe /festyny rodzinne/, konkursy plastyczne, koncerty talentów, uroczystości, zawody sportowe.
c) Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: przedszkolami, szkołami, uczelniami, instytutami, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
d) Przedszkole wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska, dostosowując godziny pracy do aktualnych potrzeb.
e) Przedszkole w ramach aktywnej współpracy ze środowiskiem pozyskuje sponsorów. Bierze udział w organizowanych imprezach i akcjach charytatywnych /„Góra Grosza”, „WOŚP”, zbiórki żywności, zbiórki surowców wtórnych/.
f) W ramach współpracy ze szkołami i rodzicami realizowany jest program „Badania losów absolwentów przedszkola”. Pozyskane informacje wykorzystywane są do doskonalenia pracy wychowawczej i edukacyjnej, do modyfikacji oferty programowej, doskonalenia lub zmiany metod pracy.
g) Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, udziału w przeglądach twórczości artystycznej i aktywności fizycznej.
h) Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.

B. Przedszkole ma wypracowaną koncepcją działania w zakresie współpracy  z rodzicami i wzmacniania ich roli.
a) Rodzice są partnerami, w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym
b) Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
c) Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości: Wigilie, Dzień Babci i Dziadka, pożegnanie przedszkola, imprezy: festyn rodzinny, Dzień Dziecka, bal karnawałowy, wycieczki autokarowe, wycieczki rodzinne, kiermasze świąteczne, spotkania „Mamo, Tato baw się ze mną”, wyjazdy na „Zielone Przedszkole”.
d) Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji /kontakt osobisty, strona internetowa, blogi grupowe/, kontakty z nauczycielkami oparte na współpracy i wzajemnym zaufaniu.
e) Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka, zmniejszaniu deficytów rozwojowych /indywidualne porady i wskazówki, kącik „Mamo, tato policz ze mną”/.
f) Dzieci otrzymując sygnał „moja rodzina towarzyszy mi w przedszkolu”, zwiększają poczucie własnej wartości
g) Przedszkole realizuje program wstępnej adaptacji dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców.

4. Zarządzanie
A.  W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań   i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
a) Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia.
b) Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, zmotywowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
c) Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.
B. Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
a) Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
d) Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
e) Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
C. Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów i sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.
Placówka zlokalizowana jest w centrum miejscowości. Mieści się w wolno stojącym, dużym, piętrowym budynku. Jego atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Sale przedszkolne są przestronne, spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny dziecka. Plac zabaw przedszkola zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu, kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.
Otoczenie jest systematycznie monitorowane pod względem bezpieczeństwa.


IX.    METODY PRACY
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m.in.:
    Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
    Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
    Opowieść ruchowa
    metoda C.Orffa  - metodę wychowania muzycznego dzieci, której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w skład którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne).
    pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
    Kinezjologia Edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych , graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
    Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania
    relaksacja
    techniki parateatralne /elementy dramy i pantomimy/
    bajkoterapia
    zabawy paluszkowe
    Burza mózgów – metoda aktywizująca , pobudzająca do aktywnego myślenia i działania
FORMY PRACY:

praca indywidualna
praca w małych zespołach
praca z całą grupą
zajęcia otwarte
zabawy 
„Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera.”
                                                                                    J.P. II
X.    MOTYWACJA DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

1.    System motywacji dzieci dotyczy eliminowania zachowań niepożądanych, nabywania właściwych nawyków, umiejętności i postaw, czyli:
    prawidłowego wykonywania czynności higienicznych, rozwijania umiejętności samoobsługowych,
    przestrzegania umów grupowych w zabawach samorzutnych,
    wyrabiania umiejętności zabawy i pracy w grupie, w zespole, podczas zajęć organizowanych, w szczególności: respektowania poleceń nauczyciela, współdziałania z kolegami,
    kształtowania nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowywania się przy stole,
    przestrzegania umów dotyczących zachowania poza budynkiem przedszkolnym.

2.    Formy nagradzania zachowań zgodnych z regulaminem norm i zasad obowiązujących  w grupie:
    Nagradzanie pochwałą i uznaniem, wyróżnieniem na tle grupy.
    Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności.
    Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy.
    Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela.
    Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka.
    Drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania.

3.    Środki zaradcze przypadku niestosowania się do ustalonych zasad:
    Tłumaczenie i wyjaśnianie.
    Ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku ,aby skłonić go do autorefleksji.
    Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka.
    Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.
    Czasowe odebranie przyznanego przywileju.
    Odsuniecie od zabawy- polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji.

4. Jak pomagać dziecku w trudnych sytuacjach:
    Ograniczać zbędne mówienie.
    Mówić do grupy, a gdy dziecko nie reaguje – do niego kierować takie samo polecenie.
    Wydawać krótkie polecenia, długie dzielić na etapy.
    Nie zmieniać intonacji głosu.
    Wypowiadać się bez krzyku.
    Stosować podpowiedzi werbalne i manualne.


X.    DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI
1.    Diagnozowanie to proces. Obejmuje
    diagnozę wstępną,
    kształtującą - szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie (dokumentowanie wyników), monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco
    końcową - ocena postępów po określonym cyklu kształcenia.

    2. Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
- prezentacji dokonań dzieci – występy artystyczne (teatralne, taneczne, wokalne), wystawy prac dzieci;
- prezentacji multimedialnych;
- arkuszy obserwacji rozwoju dziecka;
- kroniki przedszkolnej;
- rozmów z dziećmi.

XI.    ZASADY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

    Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu wychowania i nauczania.
    Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju.
    Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, w teczkach indywidualnych, innych dokumentach zebranych przez nauczycieli.
    Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy rodzica lub nauczyciela, podczas rozmów rozwojowych
    Informacje o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
    Przed podjęciem nauki w szkole rodzic otrzymuje pisemną informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
    W czasie  spotkań grupowych – uroczystości (Pasowanie na Przedszkolaka, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka), występów  dzieci (teatrzyki grupowe, Festyn), zajęcia otwarte dla rodziców;
    W czasie innych przedsięwzięć artystycznych.


XII.    ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ DZIECKA    
1. Zasady obejmują:   
- systematyczne przekazywanie rodzicom informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń;
- zapewnienie rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola (uroczystości, festyny, drobne prace remontowe, spotkania integrujące środowisko);
- propagowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
- realizowanie programu adaptacyjnego „Wsparcie na starcie” przeznaczonego dla dzieci i rodziców dzieci nowoprzyjętych,
- współpracę z rodzicami w ramach realizacji planu pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla dziecka wymagającego wsparcia i dla dziecka zdolnego;


2. Formy współpracy z rodzicami.
W ramach komunikacji odbywają się:
 spotkania grupowe, informacyjne, zajęcia otwarte,
 rozmowy indywidualne,
 rozmowy telefoniczne (przekazywanie bieżących informacji),
 dyżury nauczycielek
    tablicę ogłoszeń, plakaty informacyjne,
 stronę internetową przedszkola,
 tablice z aktualnymi wydarzeniami z życia grupy (zdjęcia, prace plastyczne dzieci).

Rodzice współdecydują w sprawach:
 udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, języka angielskiego, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, logopedii),
 czasu pobytu dziecka w przedszkolu (pobyt skrócony lub całodzienny),
 udziału dziecka w wycieczkach,
 wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej,
 wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
 wyboru przedstawicieli do Rady rodziców i Trójek Grupowych.

Rodzice mają prawo do opinii w sprawie:
    planu nadzoru;
     kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,
    organizacji imprez przedszkolnych,
    wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
    składania propozycji jadłospisu,
    propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.

3. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.
Zasady zawarte są w statucie Przedszkola „Bajeczka” oraz regulaminie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

XIII.    WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym dotyczą:
- podtrzymywania tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej (Festyn Rodzinny, Olimpiada sportowa, Koncert Wiosenny i Jesienny, Gminny Konkurs Recytatorski, Gminny Festiwal Piosenki));
- współpracę z:
    Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suchym Lesie
    Oddziałem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
    Szkołą Podstawową w Rokietnicy (udział dzieci 5- i 6-letnich w „drzwiach otwartych”, realizacja programu „Badanie losów absolwentów przedszkola”),
    Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rokietnicy,
    Biblioteką Gminną w Rokietnicy
    SANEPID-em
    przedsiębiorstwem transportowym ROKBUS
    policją, strażą pożarną

- włączanie się w organizowane na terenie Rokietnicy imprezy kulturalne, konkursy, przedsięwzięcia gminne (RUMPUĆ, „Dolina Samy”);XIV.    PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
1.    PROGRAM WYCHOWAWCZY
Program wychowawczy oparty jest na wzmocnieniach pozytywnych.
Cele nadrzędne programu to:
Tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
Rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
Kształtowanie podstawowych norm moralnych, np. tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata
Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
Program wychowawczy zawiera „Kodeks Przedszkolaka”:
    Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi, potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
    Szanuję cudzą własność.
    Wiem, że praca innych osób jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
    Po skończonej zabawie  zabawki odkładam na miejsce.
    Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
    Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
    Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
    Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

2.    PROGRAM ADAPTACYJNY
Program adaptacyjny przeznaczony jest dla dzieci, które dotychczas wychowywały się pod opieką dorosłych, a od nowego roku szkolnego będą uczęszczać do przedszkola. Forma programu adaptacyjnego – umożliwienie dzieciom do poznania przedszkola i swobodnych zabaw pod opieką bliskiej osoby czasie wyprzedzającym regularne zajęcia w przedszkolu.

Cele adaptacji:
    skrócenie czasu adaptacji dziecka w przedszkolu;
    ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole;
    nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy;
    uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci;
    poznanie się i integracja rodziców między sobą.


XV.    MODEL ABSOLWENTA
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
Wykazuje:
    Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
    Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
    Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
    Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,
    Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
    Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
    Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
    Samodzielność,
    Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),
Posiada:
    Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
    Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
    Podstawową wiedzę o świecie;
Umie:
    Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
    Posługiwać się zdobyczami techniki
Rozumie, zna przestrzega:
    Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
    Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
    Zasady kultury współżycia, postępowania ,
    Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
    Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);
Nie obawia się:
    Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
    Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
    Wykazać inicjatywy w działaniu,
    Wyrażania swoich uczuć,


XVI.    SPOSOBY WSPIERANIA I MONITOROWANIA OSIĄGNIĘC NAUCZYCIELI
System spełnia funkcje: motywującą (wspierającą), informacyjną (diagnostyczną), instruktażowo – korekcyjną (doradczą) i obejmuje
1.    Wspieranie nauczycieli
    szkolenia rad pedagogicznych
    szkolenia członków zespołów zadaniowych
    szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej
2.    Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
    ankiet,
    rozmów z nauczycielami, rodzicami,
    obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,
    obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
    analizy wytworów dziecięcych,
    obserwacji prowadzonej współpracy z rodzicami,
    lustracji sal, tablic, wystawek prac,
    arkuszy ocen pracy nauczycieli,
    arkuszy samooceny,
    analizy dokumentacji pedagogicznej,
    innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
    obserwacji rozwoju zawodowego.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku – luty i czerwiec.

XVII.    ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU
Zasady współpracy nauczycieli dotyczą:
    planowania działań nauczycieli – opartych  na zintegrowaniu, ukierunkowaniu na wspólny cel, zaangażowaniu, zmotywowaniu, kompetencjach, otwarciu na zmiany, łączeniu wiedzy z praktyką;
    rozwiązywania problemów – udzielanie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego;
    preferowania pracy w zespołach:
o    doskonalenia metod i form pracy – dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, w trakcie przeprowadzania zajęć koleżeńskich i pokazowych,
o    w zakresie tworzenia programów i planów pracy
o    w zakresie ewaluacji wewnętrznej działalności placówki
o    w zakresie organizowania imprez, przedstawień teatralnych, uroczystości
o    współpracy z partnerami przedszkola


XVIII.    PROMOCJA PLACÓWKI
Działania promocyjne obejmują:
    Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
    Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
    Prowadzenie kroniki przedszkola,
    Organizacja uroczystości,
    Prowadzenie strony internetowej placówki,
    Prezentacja w mediach wydarzeń mających miejsce w przedszkolu,
    Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
    Upowszechnianie informacji o przedszkolu.XIX.     KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA 2012-2017
ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:
W zakresie bazy:
    Remonty bieżące sal do zajęć z dziećmi,
    Pozyskanie pomieszczenia na pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczną,
    Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny,
    Modernizacja ogrodzenia wokół ogrodu przedszkolnego,
    Systematyczne doposażanie sal w pomoce dydaktyczne i zabawki,
    Zagospodarowanie części ogrodu przedszkolnego za przeznaczeniem na boisko z miękką nawierzchnią.
W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
    Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
    Zachęcanie do zdobycia nowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
    Szkolenia  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
    Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem
    Współpracowanie z nauczycielami innych placówek celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.,
    Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
    Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych,
    Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu .
    Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom
    wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.
 W zakresie wzbogacania oferty edukacyjnej.
    Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Przedszkolak – mały artysta”.
    Opracowanie i wdrożenie programu rozwijania samodzielności i aktywności dzieci we wszystkich aspektach ich życia .
    Kontynuacja programu „Potyczki matematyczne”,
XX.    DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ
1. Koncepcja jest dostępna dla pracowników  (w pokoju nauczycielskim) i rodziców (gazetka) oraz szerszemu odbiorcy na stronie internetowej przedszkola
2. Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego , na wniosek nauczycieli , rodziców i pozostałych pracowników
3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek  i zmian
4. Rodzice zapoznają sie z koncepcją, nauczyciele pozyskują informację o akceptacji koncepcji
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak