regulamin rekrutacji

   

  REGULAMIN NABORU DO PRZEDSZKOLA ,,BAJECZKA’’ W ROKIETNICY
 NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
•    Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7),
•    Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).
•    Uchwała Rady Gminy IV/XXXII/2015 z dnia 26 stycznia 2015 w sprawie: ustalenia kryteriów wraz punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica.  

1.    Do przedszkola w  Rokietnicy przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie gminy Rokietnica.
2.    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, o którym mowa w pkt.1 niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe /art.20c ustęp 2 i 3 Ustawy  Rekrutacyjnej z dnia
6 grudnia 2013 r./  :
a) Wielodzietność rodziny  kandydata
b) Niepełnosprawność kandydata
c) Niepełnosprawność jednego z rodziców
d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria , o których mowa w pkt.2 mają jednakową wartość- 30 pkt

Wymagane dokumenty: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności rodziców/ opiekunów prawnych/,oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,  dokumenty poświadczające  objęcie dziecka  pieczą zastępczą;


3.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę  kryteria określone w  Uchwale Rady Gminy IV/XXXII/2015 z dnia 26 stycznia 2015 w sprawie: ustalenia kryteriów wraz punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica.  


Kryteria, o których mowa w pkt.3 mają różną wartość od 15 do 1 pkt.

 L.p.Kryterium
 Wartość punktowa
 1. Dzieci rodziców  zamieszkałych  na terenie gminy Rokietnica i rozliczających  się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania 15
 2. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już  do danego przedszkola
 5
 3. Dzieci obojga rodziców pracujących/uczących się/  lub jeden rodzic pracujący w rodzinie niepełnej 4
 4. Dzieci z rodzin objętych  pomocą społeczną 3
 5. Dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi 
 2
 6. Dzieci rodziców  zamieszkałych  na terenie gminy Rokietnica 1
Wymagane dokumenty: oświadczenie rodzica o zamieszkaniu na terenie gminy Rokietnica  i rozliczaniu się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania, potwierdzone kopią PIT lub ZAP- 3; oświadczenie rodziców o rodzeństwie kandydata uczęszczającym już do przedszkola; oświadczenie rodziców o zatrudnieniu; oświadczenie rodziców o korzystaniu rodziny z pomocy społecznej; zaświadczenie lekarza specjalisty  lub odpowiedniej poradni o specyficznych potrzebach rozwojowych  i zdrowotnych dziecka

 


4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.


5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola  przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.


6. Rodzice dzieci przyjętych już do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

7. Przyjmowanie dzieci do Przedszkola ,,Bajeczka’’ w Rokietnicy na rok szkolny 2016/2017 odbywa się wg następującego harmonogramu:


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W PRZEDSZKOLU BAJECZKA W ROKIETNICY

 

LP.

TERMINY  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

2.        

 

od 01.03.2017-15.03.2017

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3.        

do 20.03.2017

Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

 

4.        

 

04.04.2017

 


Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


5.        

do 07.04.2017

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

6.        

10.04.2017

Weryfikacja wniosków pod względem uzyskanych punktów.

 

7.        

10.04.2017 godz.15

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

8.        

 

do 14.04.2017

 

Wniosek rodziców do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

 

9.        

 

do 20.04.2017

 

Odpowiedź Komisji Rekrutacyjnej –uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

 

10.    

do 27.04.2017

Odwołanie rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej  do dyrektora przedszkola

 

11.    

do 08.05.2017

Odpowiedź dyrektora na odwołanie

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W PRZEDSZKOLU BAJECZKA W ROKIETNICY

 

 L.p. TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM RODZAJ CZYNNOŚCI
 1. od 09.05.2017 do 10.05.2017Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. do 16.05.2017 Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną
 3. 31.05.2017 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 4. do 02.06.2017Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
5.
06.06.2017
Weryfikacja wniosków pod względem uzyskanych punktów
6.
06.06.2017 godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych