Projekt UE RPWP.08.01.01-30-0019/16

   

 

Informujemy, iż w dniu  30.09.2017 zakończono realizację projektu ,,Moje przedszkole ” o numerze RPWP.08.01.01-30-0019/16  współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (2014+) Oś Priorytetowa 8 Edukacja działanie 8.1  poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna.

 Rokietnica, dnia 02.10.2017                                                           Dyrektor Przedszkola  Emilia Świst 

 

 

 

 INFORMACJA O PROJEKCIE  NUMER RPWP.08.01.01-30-0019/16  REALIZOWANYM W RAMACH WRPO 2014+

Gmina Rokietnica/Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków jednostki samorządu terytorialnego. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (2014+) Oś Priorytetowa 8 Edukacja działanie 8.1  poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna. Tytuł projektu ,,Moje przedszkole ” okres realizacji od 01.09.2016 do 30.09.2017 całkowita wartość projektu 264 079,18  pln kwota dofinansowania ze środków UE 224 467,30 pln. Projekt realizowany jest przez : Przedszkole,, Bajeczka” w Rokietnicy ul. Szkolna 3. Przedszkole realizujące projekt znajduje się na terenie Gminy Rokietnica. Biuro projektu znajduje się w Przedszkolu ,,Bajeczka” 62-090 Rokietnica ul. Szkolna 3 e-mail: bajeczkarok@wp.pl  www.przedszkolebajeczka.pl  tel./fax 61- 814-54-51. Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Osi Priorytetowej 8 WRPO 2014+ pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Poznaniu. Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym doposażenie pomieszczeń i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy. Rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i podnoszenie, jakości edukacji przedszkolnej oraz wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy. Do w/w ma zastosowanie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm.), rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu działania (Dz. U.2010, nr 1080 ze zm.). Grupę docelową projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:- dzieci w wieku przedszkolnym (3 i 4 lat) oraz zgodnie z Ustawą z o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm.), w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość objęcia wsparciem również 2, 5-latków. nauczycieli i pracowników przedszkoli   -przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (w tym specjalnych, integracyjnych) i ich organów prowadzących.

Rokietnica, dnia  01.09.2016                                           Dyrektor Przedszkola  Emilia Świst                            

                                                                      

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach

WRPO na lata 2014-2020.