Projekt UE RPWP.08.01.01-30-0127/17

   

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE  NUMER RPWP.08.01.01-30-0127/17  W RAMACH WRPO 2014+

Gmina Rokietnica/Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy ubiega się o dofinansowanie w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Projekt  jest w trakcie oceny dokonywanej  przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Tytuł projektu ,,Bajeczka–przedszkole malucha ”okres realizacji od 01.09.2017 do 30.09.2018. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt ogłoszono w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (2014+) Oś Priorytetowa 8 Edukacja działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna. Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Osi Priorytetowej 8 WRPO 2014+ pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61–713 Poznań. Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, adres: al. Niepodległości 18, 61–713 Poznań. Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym doposażenie pomieszczeń, modernizacja istniejącej infrastruktury przedszkola i dofinansowanie działalności bieżącej przez okres 12 miesięcy wskazany w przedmiotowym projekcie ).Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna muszą być skierowane bezpośrednio do:

-  dzieci w wieku przedszkolnym (3 i 4 lat), Zgodnie z Ustawą z o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.), w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość objęcia wsparciem również 2,5-latków

- nauczycieli i pracowników przedszkoli, W tym również nauczycieli i pracowników zatrudnionych w innych formach wychowania przedszkolnego, w tym ośrodkach specjalnych, integracyjnych

- przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (w tym specjalnych, integracyjnych) i ich organów prowadzących.

 

Rokietnica,dnia 01.09.2017                                           Dyrektor Przedszkola  Emilia Świst    

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS

w ramach WRPO na lata 2014-2020.